Skip to main content

Wanneer de school de ondersteuning zelf niet kan bieden die nodig is voor de leerling, kan de school ervoor kiezen experts erbij te halen. De school informeert en/of vraagt u dan altijd eerst toestemming. Hieronder ziet u een opsomming met wie u en uw kind dan te maken kan krijgen.

Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er)

Voor extra ondersteuning kan de school een Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er) inzetten. Deze kan begeleiding bieden op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Motorische ontwikkeling
  • Langdurige ziekte
  • Hoogbegaafdheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Houding en gedrag
  • Prikkelverwerking

Adviseurs van het Loket van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden

Meer informatie leest u op de pagina’s van het Loket

Leerplicht

Scholen moeten in de gaten houden of leerlingen naar school gaan en het melden wanneer het verzuim toeneemt. Dit is zo geregeld in de wet (Leerplichtwet). De gemeente houdt toezicht op de naleving van deze wet. Op die manier kan verzuim beter en sneller aangepakt worden en thuiszitten worden voorkomen. Voor de regio Holland Rijnland is het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) het aanspreekpunt. Voor de andere regio’s zijn dat de ambtenaren van de gemeenten die over leerplicht gaan.

Ondersteuningsteam

Scholen kunnen experts vanuit jeugdzorg en/of jeugdhulp inzetten. Jeugdzorg of jeugdhulp kan nodig zijn wanneer een leerling niet goed kan functioneren in de klas én de oorzaak daarvan niet op school ligt. Er zijn dan bijvoorbeeld problemen thuis. Wanneer dit het geval is, wordt een ondersteuningsteam gevormd. Betrokkenen binnen de school, de ondersteuningscoördinator en de experts van buitenaf maken dan samen een plan om uw kind te helpen zodat hij/zij weer mee kan doen in de klas en op school. U wordt gevraagd toestemming te geven voor het plan en voert het plan, samen met de school en de eventuele jeugdhulp, uit.

De school werkt bijvoorbeeld samen met experts van:

  • de JGZ wanneer het gaat om zorgwekkend (ziekte)verzuim, of
  • het CJGwaar het gaat om preventieve cursussen voor leerlingen of ouders.
  • het JGTCJG of GO! Voor jeugd om mee te denken over een passende begeleiding en opvoedingsondersteuning voor een leerling. Zij kunnen ook de toegang tot Jeugdhulp verlenen.

(Deze partijen werken in opdracht van de gemeente).

Kijk ook bij Ondersteuning. Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.