Wanneer meld ik een leerling aan bij het Loket van het samenwerkingsverband?

Alleen scholen kunnen een leerling aanmelden bij het Loket.

Met welke vragen kan ik terecht bij het Loket?

U kunt bij het Loket van het samenwerkingsverband terecht met vragen over bijvoorbeeld het niveau, de werkhouding of het gedrag van een leerling. Het Loket biedt ook ondersteuning en adviseert over situaties die gaan over bijvoorbeeld een leerling die niet wordt aangenomen op een school of een leerling die niet in staat is om het volledige lesprogramma (op school) te volgen.

Wat mag ik van het Loket verwachten?

Het Loket Passend Onderwijs:

  • adviseert over: leren/leerniveau, motivatie, gedrag en omgang, aanvullende ondersteuning, sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • doet, waar nodig, onderzoek (wanneer al eerder onderzoeken zijn gedaan is het misschien niet nodig om weer onderzoek te doen)
  • helpt bij verwijzing naar: De Delta, Voortgezet Speciaal Onderwijs, hulpverlening

testronde

Hoeveel tijd zit er tussen een aanmelding van een leerling bij het Loket en een advies?

Houdt u rekening met ongeveer een maand tussen een aanmelding van een leerling bij het Loket en het krijgen van een advies:

  • Het gesprek bij het Loket vindt (meestal) binnen twee weken plaats. U hoort tijdens het gesprek het advies.
  • U krijgt maximaal twee weken na het gesprek een verslag toegestuurd. Hier staat het advies uit het eerder gevoerde gesprek in beschreven.

Mag een school een aanmelding van een leerling weigeren?

Een aanmelding weigeren in behandeling te nemen mag niet zomaar, maar kan in sommige gevallen wel. De school kan ‘vol’ zijn. Het kan ook voorkomen dat het schooladvies van een leerling niet voldoet aan het niveau dat de school biedt. Het is ook mogelijk dat de school de extra ondersteuning die nodig is voor een leerling niet zelf kan bieden. Als een leerling aangemeld is op een school wordt bij de aanmelding gevraagd aan te geven of extra ondersteuning nodig is. Vervolgens onderzoekt de school of zij deze ondersteuning kan bieden of dat toch moet worden uitgeweken naar een andere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en gebeurt alleen wanneer de school de ondersteuning echt niet zelf kan bieden. De school heeft vervolgens zes weken de tijd om een passende onderwijsplek te vinden voor uw kind (zorgplicht).

Mijn kind kan gedurende een lange tijd niet naar zijn/haar school vanwege een (chronische) ziekte of een aandoening. Wat nu?

Wanneer een leerling ziek is en langere tijd niet naar school kan, zorgt de school ervoor dat de leerling toch onderwijs krijgt. Bij chronische ziektes en of aandoeningen maakt u samen met de school of het schoolbestuur afspraken over hoe, waar en wanneer lessen gevolgd worden. De school kan ook daarbij ook hulp vragen van het LUMC in Leiden of gebruik maken van consulenten in het land die werken voor Ziezon. Wanneer het nodig is dat leerlingen onderwijs krijgen op een andere locatie, zoals bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of ziekenhuis, beschrijft de school dit in het OPP.

Mijn kind kan niet naar zijn/haar school, omdat hij/zij tijdelijk in een instelling verblijft. Wat nu?

Leerlingen die in (dag)klinische behandeling zijn bij een GGZ-instelling, in detentie zitten of in een voorziening voor dagbesteding onderwijs volgen worden uitgeschreven bij de eigen school en ingeschreven bij de school die verbonden is aan de instelling. Wanneer de behandeling of detentie beëindigd is, gaat de leerling terug naar de school van herkomst of wordt de leerling aangemeld bij een andere (reguliere) school. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht.

Mijn kind heeft epilepsie. Is hier speciale ondersteuning voor?

Leerlingen met epilepsie kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). U kunt deze ondersteuning zelf bij het LWOE aanvragen of dit door een arts, de school of het samenwerkingsverband laten doen. Kijk voor meer informatie op www.lwoe.nl

Ik ben het niet eens met het advies van de school, dat mijn kind naar een andere school moet. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met het advies van de school dat aangeeft dat uw kind beter op zijn/haar plek is op een andere school? Neemt u dan contact op met een onderwijsconsulent van de school. De onderwijsconsulent geeft u (gratis) advies en ondersteuning. Voor meer informatie kijkt u op www.onderwijsconsulenten.nl of mailt u naar info@onderwijsconsulenten.nl Wanneer u, na bemiddeling van een onderwijsconsulent, het toch nog niet eens bent met de school, kunt u een onafhankelijk oordeel vragen. Hiervoor gaat u naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Zij geven binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn geen kosten verbonden.

Bekijk FAQ ketenpartners