Skip to main content

Medezeggenschap

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden heeft twee medezeggenschapsorganen namelijk de Ondersteuningsplanraad (OPR) en een Medezeggenschapsraad (MR) voor het personeel van het samenwerkingsverband.

 

Ondersteuningsplanraad 

De OPR is een speciaal medezeggenschapsorgaan van een samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld is. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.

De OPR bestaat uit 12 leden, 6 ouders en/of leerlingen en 6 medewerkers van de deelnemende scholen. Ieder schoolbestuur (een schoolbestuur kan meerdere scholen in het swv hebben) heeft hiermee een vertegenwoordiging in de OPR. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen in het samenwerkingsverband, maar zij hoeven zelf niet in de MR te zitten. Zie Agenda voor vergaderdata.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de OPR of een vraag aan de OPR? De OPR kunt u bereiken via OPR@swvleiden.nl.

Ledenoverzicht OPR

Medezeggenschapsreglement OPR

Medezeggenschapsstatuut 2021

OPR verslag 2022