Skip to main content

Scholen hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die op hun school zit of zich aanmeldt een zo goed mogelijke onderwijsplek krijgt. Het liefst op de eigen school. Binnen het Samenwerkingsverband hebben we afspraken gemaakt over de ondersteuning die de scholen in ieder geval bieden (basisondersteuning). De afspraken zijn:

  • Elke school spant zich in voor een positief pedagogisch klimaat in de school.
  • Op school zijn verschillende functionarissen aanwezig die zich richten op de sociaal-emotionele en/of psychische behoeften van leerlingen (wanneer dit de onderwijsontwikkeling of het algehele welzijn van de leerling in de weg staat).
  • Elke school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur met zowel interne als externe experts, welke het mogelijk maakt passende ondersteuning binnen de school en, waar mogelijk, binnen de klas vorm te geven.
  • Elke school geeft haar onderwijs en haar ondersteuning beleidsrijk vorm. Er zijn documenten en protocollen die omschrijven hoe wordt omgegaan met onderwijs, ondersteuning en met uitzonderlijke situaties of calamiteiten. Hierin staat ook beschreven hoe extra behoeften van de leerling zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en hoe vervolgens gehandeld wordt.
  • We dragen binnen het hele samenwerkingsverband zorg voor een goede overdracht van leerlingen. Dit doen we bij overgangsmomenten van het ene leerjaar naar het andere leerjaar, van primair naar voortgezet onderwijs, van de ene school naar de andere school en vanuit het voortgezet onderwijs naar speciaal onderwijs, vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Hoe de scholen dit precies vormgeven, bepalen ze zelf en leggen ze vast in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Iedere school maakt op deze manier duidelijk wat u kunt verwachten.

Lees het Schoolondersteuningsprofiel van de verschillende scholen op de website van de school of kijk bij scholen en besturen (De SOP’s zijn zichtbaar wanneer u op de betreffende school op de kaart klikt).

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.