Skip to main content

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) houden toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder.  De Raad van Toezicht is werkgever en tegelijkertijd het klankbord van de directeur-bestuurder. De RvT geeft goedkeuring op strategische doelen, het Ondersteuningsplan en meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Twee keer per jaar heeft de RvT overleg met de OPR over het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Samenstelling Raad van Toezicht

De heer R.G. Beek, voorzitter
Mevrouw M. May
De heer drs. A. Kastelein (St. Het Rijnlands Lyceum)
De heer I. Roosjen (St. Resonans)
De heer W.A. van der Veer (St. Scholengroep Leonardo da Vinci)

De directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder heeft als taak het samenwerkingsverband te besturen. Dit doet de directeur-bestuurder op basis van de kaders uit het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Deze kaders zijn goedgekeurd door de RvT, OPR en in samenspraak met de directeuren van de scholen opgesteld. De directeur- bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband o.a. personeelsbeleid, financieel beleid, Het Loket en De Delta. De directeur-bestuurder hecht daarbij waarde aan de dialoog in medezeggenschap. De directeur-bestuurder is het gezicht naar buiten van het samenwerkingsverband.

Zie ook: vergaderschema