Skip to main content

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of psychische problemen. Heeft uw kind intensieve ondersteuning nodig dat niet geboden kan worden door een VO-school of de Delta? Dan is het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) misschien het meest passend voor uw kind. In het VSO krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun diploma te halen en krijgen zij de best mogelijke voorbereiding op zelfstandig wonen, werken, dagbesteding of vrije tijd.

De school werkt toe naar wat haalbaar is voor de leerling:

  • Een diploma halen
  • Werk
  • Dagbesteding

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te worden op een VSO-school heeft uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zo’n verklaring geeft uw kind recht op een plek op het VSO. Deze verklaring kan de school van de betreffende leerling of de school waar de leerling is aangemeld aanvragen bij het Loket van het samenwerkingsverband.

Clusters speciaal onderwijs

Cluster 1: Blinde, slechtziende kinderen Visio

Cluster 2: Dove, slechthorende kinderen Auris College

Cluster 3: Gehandicapte en langdurig zieke kinderen

Cluster 4: Kinderen met psychiatrische aandoeningen en (ernstige) gedragsproblemen

De Adviescommissie Toelaatbaarheid adviseert over toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

Hoe verloopt de overstap van het VO naar het VSO?

Soms lukt het een reguliere vo-school niet om een leerling genoeg goede hulp te bieden. Ook niet als er een ontwikkelingsperspectief is gemaakt, een leerling extra ondersteuning heeft gekregen en er is besproken of de extra hulp goed werkt (evaluatie). Deze leerlingen zijn voor passend onderwijs langdurig aangewezen op een specialistische onderwijssetting.

In dat geval kijkt het Ondersteuningsteam of een school voor speciaal onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) kan bieden. De ondersteuning op het speciaal onderwijs is gericht op terugkeer naar de reguliere school. Echter voor kinderen die speciaal onderwijs langer nodig hebben, blijft deze mogelijkheid aanwezig.

Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het Samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld dat een speciale vorm van onderwijs meer passend is. Dit overleg vindt plaats tussen ouders, school en het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Meer informatie over het VSO binnen het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Leiden leest u op:

Leo Kanner Onderwijs Groep
Resonans Onderwijs

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.