Wij horen graag wat u van onze dienstverlening vindt. We gaan er van uit dat u goed bent geholpen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent met de geboden hulp of dat u het niet eens bent met een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. We komen graag met u tot een oplossing. Veel geschillen kunnen worden opgelost door samen (duidelijker) te bespreken waarom het besluit is genomen of door (deels) een ander besluit te nemen.

Wilt u een compliment uitdelen? Dan horen we dat natuurlijk ook graag!

Klacht indienen
Als u als school of als ouder(s) het niet eens bent met de bejegening of de hulp van het Samenwerkingsverband, dient u dan binnen één jaar een klacht in. Dit doet u als volgt:

1. De klacht kunt u per mail of per post indienen bij de directeur van het Samenwerkingsverband: info@swvleiden.nl

2. U ondertekent de klacht en de klacht bevat ten minste:

 • uw naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van de klacht

3. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, behalve tijdens schoolvakanties, dan duurt het langer.

4. Wij bellen u binnen twee weken om te bekijken of er een oplossing is te vinden. Zo ja, dan krijgt u een brief dat uw klacht is afgehandeld. Als de klacht niet wordt weggenomen, ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

5. Tijdens het gesprek kunt u uw klacht toelichten. Het gesprek is bedoeld om goed naar elkaar te luisteren en tot een oplossing van de klacht te komen.

6. Als een oplossing niet mogelijk is kunt u de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen. Deze commissie behandelt klachten met betrekking tot scholen en samenwerkingsverbanden. Meer informatie op de website Onderwijsgeschillen.nl

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs of een beschikking voor Bovenschoolse voorziening De Delta, kunt u een bezwaarschrift indienen. Doet u dit binnen zes weken na ontvangst van het besluit. Dit doet u als volgt:

1. U richt het bezwaarschrift aan de directeur van het Samenwerkingsverband en u zendt het per mail of per post:

e-mail: info@swvleiden.nl

Postadres: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden, Duivenbodestraat 11, 2313 XS Leiden

2. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener
  • naam en geboortedatum van de leerling
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
  • de onderbouwing van het bezwaar

3. De directeur nodigt u binnen 15 werkdagen uit voor een gesprek. Bij het gesprek is een van de deskundigen aanwezig die het advies voor het al dan niet toelaatbaar zijn in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs of de beschikking heeft opgesteld. Tijdens het gesprek kunt u uw bezwaar toelichten. De deskundige legt uit hoe er tot het advies gekomen is. Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe het besluit is genomen, van beide kanten goed naar elkaar te luisteren en om tot een oplossing te komen. De directeur van het Samenwerkingsverband zal in het gesprek het besluit tot toelaatbaarheid of tot de beschikking opnieuw overwegen en u zo snel mogelijk na het gesprek laten weten of het besluit wordt aangepast.

4. Als u na het al dan niet aanpassen van het besluit het niet eens bent met het Samenwerkingsverband kunt u de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring inschakelen. Na het definitieve besluit over de toelaatbaarheidsverklaring heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij deze landelijke bezwarencommissie. U stuurt uw bezwaarschrift aan de directeur- van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband schakelt de Landelijke Bezwaaradviescommissie in. Meer informatie op de website Onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling SWV Leiden